Terms

Sun, Venus, Mercury, Mars, Moon, Pusha, Martanda

Sun, Venus, Mercury, Mars, Moon, Pusha, Martanda
 
7 Adityas Variant
1. Savitri Sun
2. Bhaga Venus
3. Aryaman Mercury
4. Daksha Mars
5. Amsha Moon
6. Pusha
7. Martanda
Back