Terms

Aleph Mem Shin, Beth Gimel Daleth Koph Peh Resh Tau, He Tet Samekh Vav Yod Ayin Zayin Lamed Tzaddi Chet Nun Qoph

Aleph Mem Shin, Beth Gimel Daleth Koph Peh Resh Tau, He Tet Samekh Vav Yod Ayin Zayin Lamed Tzaddi Chet Nun Qoph
Back