Terms

Vamadeva, Aghora, Tatpurusha, Ishana, Purusha

Vamadeva, Aghora, Tatpurusha, Ishana, Purusha
 
 
West Brahma Earth Ego Vamadeva
North Vishnu Water Manas Aghora
South Rudra Fire Buddhi Tatpurusha
East Ishwara Air Maya (Prakriti) Ishana
Above Sadashiva Akasha Atma (Purusha
Back