Terms

Shahar, Shalim, Mawet, Shemash, Yahweh, Ashtoret, Baal, Yereah

Shahar Shalim Mawet Shemash Yahweh Ashtoret Baal Yereah
                                         Sun                                                     Moon
Back