Terms

A Be Ve Ge Ge De Dje Gje Ye Yo Ye, Zhe Ze Dze I Dotted I Yi Short I Ye Ka El Lje, Em En Nje O Pe Er Es Te Yshe Kje U, Short U Ef Kha Tse Che Dzhe Sha Shscha Hard Sign (Yer) Yery Soft Sign (Yeri) E Yu Ya

A Be Ve Ge Ge De Dje Gje Ye Yo Ye, Zhe  Ze Dze I Dotted I Yi Short I Ye Ka El Lje, Em En Nje O Pe Er Es Te Yshe Kje U, Short U Ef Kha Tse Che Dzhe Sha Shscha Hard Sign (Yer) Yery Soft Sign (Yeri), E Yu Ya
 
Back