Terms

Male Antahkarana - Female Antahkarana

Male Antahkarana                                          -             Female Antahkarana
Assertive Energy                                            -             Compassionate Energy
 
Back