Terms

Dazhdbog - Dazhdbog Reversed

                                    Dazhdbog                         Dazdhbog Reversed 

                                      Радуга -                                  Радуга Reversed 
                                             

Raidho                 -     Raidho Reversed  

    

Prav, Yav, Nav  

  

Tryzub Rune

Tryzub

 

Ukraine Coat of Arms

 

Back